EAPAA

European Association for Public Administration Accreditation

UNPAN

NISPAcee serves as a regional center of UNPAN www.unpan.org

EVENTS from Other Institutions

  Submit Events

June 4 - June 5, 2019
National Parliaments and the EU: Improving Scrutiny and Cooperation

June 5 - June 6, 2019
Digital Transformation in the Public Sector and Project Management

June 13 - June 17, 2019
XI-th ISC “E-Governance and E-Communications”

June 13 - June 14, 2019
Recent Developments in European Public Procurement and Case Law

June 18 - June 21, 2019
IIAS-Lien 2019 Conference

June 18 - June 19, 2019
ESF to ESF+: Ensuring Success in 2014-2020 and Preparing for 2021-2027

June 20 - June 21, 2019
The Successful Implementation of the 2021-2027 Programmes Starts Now: Concrete Steps to be Prepared

June 26 - June 27, 2019
Preparing Public Sector Budgets and Planning Services — What to Do and How to Do It

June 27 - June 30, 2019
Everything in its Place – Empowering Local and Regional Communities

June 27 - June 28, 2019
How to Reach the New Renewable Energy Targets: Learning from Good Practices

  view more...

Other NEWS

The UNPAN Partners Newsletter 1/2019

IAUP Program for new, newly appointed and emerging presidents

The Call for applications for the European Public Sector Award — EPSA 2019

CU Summer School 2019

Central European Journal of Public Policy

5th International Governance Olympiad, Bucharest, Romania, Spring 2019

PUBLIC ADMINISTRATION IN A DEMOCRATIC SOCIETY

Public Sector Leadership and Capability – OECD Recommendation adopted!

Strategic Human Resources Management: data available!

Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments

Publications / Training Materials

A Manual of Selected Slovak Experience in Public Administration Reform and Management (Slovak version)

Date: 2012

ISBN: 978-80-89013-60-9

Publisher: NISPAcee Press

Price: 0 €(+ mailing costs)

Order contact: Hardcopy not available

Manuál predstavuje zavŕšenie projektu zahraničnej pomoci pre členov vládnej Koordinačnej komisie pre implementáciu stratégie reformy verejnej správy Čiernej Hory.

Základnou myšlienkou projektu bolo prispieť k zdarnému priebehu reformného

procesu v Čiernej Hore s využitím vybraných skúseností z procesu fungovania

a reformy verejnej správy na Slovensku.

Výber tém zaradených do manuálu bol členmi vládnej komisie v úzkej spolupráci

so slovenskými expertmi koncipovaný tak, aby tieto svojím vecným obsahom

pokrývali viaceré marginálne aspekty reformy verejnej správy a reflektovali aktuálne problémy a hlavné výzvy čiernohorského reformného procesu. Tak boli do manuálu zaradené otázky týkajúce sa inštitucionálneho zabezpečenia reformy verejnej správy v rámci ústredných orgánov štátnej správy ako aj v súvislosti s eurointegračným procesom, otázky týkajúce sa spôsobov riadneho a efektívneho fungovania miestnej štátnej správy ako aj samosprávy, koncepčné a konzistentné vzdelávanie štátnych zamestnancov a v neposlednom rade aj problematika kvalitného posudzovania vplyvov návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a proces ich sprístupňovania verejnosti.

Veríme, že takto štrukturovaný manuál a najmä informácie v ňom obsiahnuté

sa stanú inšpiráciou nielen pre členov čiernohorskej vládnej komisie ale rovnako aj

pre ostatných predstaviteľov orgánov štátnej správy zainteresovaných v reforme tak na miestnej ako aj na regionálnej úrovni, zástupcov samosprávnych celkov, či celej odbornej verejnosti.


Natiahnut si manuál zdarma kliknite na linku:

http://www.nispa.org/page.php?sid=863

a vyberte danú jazykovú verziu.

Related Publications

Efficiency in Local Service Delivery (English)

Editor(s): Juraj Nemec

ISBN: 978-80-89013-88-3

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Transparency, Openness, Intelligibility (English)

Editor(s): Tomas Jacko

ISBN: 978-80-89013-89-0

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Performance Budgeting (English)

Editor(s): Juraj Nemec

ISBN: 978-80-89013-87-6

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Citizen Engagement (English)

Editor(s): Daniel Klimovsky

ISBN: 978-80-89013-86-9

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Identification of Local Leaders (English)

Editor(s): Tomas Jacko

ISBN: 978-80-89013-85-2

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Participatory Budgeting (English)

Editor(s): Daniel Klimovsky

ISBN: 978-80-89013-84-5

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Efficiency in Local Service Delivery (Ukrainian)

Editor(s): Juraj Nemec

ISBN: 978-80-89013-95-1

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 

Transparency, Openness, Intelligibility (Ukrainian)

Editor(s): Tomas Jacko

ISBN: 978-80-89013-94-4

ISSN:

Date: 2017

Price: 0 €

 
  1 2 3 of 3